Languages

 • Vietnamese - Level 24
  Next level: 985 XP
  Total XP: 29015 XP
 • Spanish - Level 14
  Next level: 350 XP
  Total XP: 7150 XP
 • Russian - Level 7
  Next level: 305 XP
  Total XP: 820 XP
 • Swedish - Level 5
  Next level: 6 XP
  Total XP: 444 XP
 • Portuguese - Level 5
  Next level: 60 XP
  Total XP: 390 XP
 • Hungarian - Level 5
  Next level: 150 XP
  Total XP: 300 XP
 • English - Level 1
  Next level: 35 XP
  Total XP: 25 XP
 • Romanian - Level 1
  Next level: 50 XP
  Total XP: 10 XP
 • Navajo - Level 1
  Next level: 60 XP
  Total XP: 0 XP
Alio Laski

Alio Laski (Alio.Laski)

Tôi thích bất đầu một câu từ bắng tiếng Việt và kết thúc nó bắng tiếng Tây Ban Nha, hay vice versa