Duolingo
Site language: English
Get started

després

Translation

después

Si
menges
fruita
,
és
millor
si
la
carn
la
menges
després
.

Si comes fruta, es mejor si la carne la comes después.

Sempre
faig
això
després
.

Siempre hago esto después.

Abans
no
,
després
.

Antes no, después.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started