Duolingo
Site language: English
Get started

per

Translation

por, para (+infinitivo)

Faig
un
entrepà
per
als
gats
.

Hago un bocadillo para los gatos.

4 Comments

La
forquilla
és
per
a
l'
home
.

El tenedor es para el hombre.

2 Comments

Fa
una
sopa
per
al
llop
.

Hace una sopa para el lobo.

6 Comments
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started