Duolingo
Site language: English
Get started

tranquil

Translation

tranquilo

Tranquil
·
la
,
no
estàs
sola
.

Tranquila, no estás sola.

5 Comments

El
meu
barri
és
molt
tranquil
.

Mi barrio es muy tranquilo.

La
tortuga
és
tranquil
·
la
:
mai
es
posa
blava
de
ràbia
.

La tortuga es tranquila: nunca se pone azul de rabia.

Related discussions

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started