Duolingo
Site language: English
Get started

azio

Translation

Asia

Japanio
kaj
Ĉinio
estas
landoj
en
Azio
.

Japan and China are countries in Asia.

22 Comments

Afriko
kaj
Azio
estas
grandaj
kontinentoj
.

Africa and Asia are large continents.

9 Comments

Ĉinio
estas
en
Azio
.

China is in Asia.

4 Comments
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started