Duolingo
Site language: English
Get started

bieno

Translation

farm, a farm

Estas
pli
ol
cent
bovinoj
en
tiu
ĉi
laktobieno
.

There are more than a hundred cows in this dairy farm.

Ĉi
tiu
lakto
venas
de
ilia
bieno
.

This milk comes from their farm.

Estas
pli
ol
cent
bovinoj
en
tiu
ĉi
laktobieno
.

There are more than a hundred cows in this dairy farm.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started