Esperanto

bonvenon

English
welcome

Example sentences

WordExampleTranslation
bonvenonExampleBonvenon en Aŭstralio!TranslationWelcome to Australia!
Learn Esperanto in just 5 minutes a day. For free.