Duolingo
Site language: English
Get started

malamiko

Translation

enemy

Vi
ne
estas
mia
malamiko
,
vi
estas
mia
amiko
.

You are not my enemy, you are my friend.

4 Comments

Ĉu
vi
estas
amiko
malamiko
?

Are you a friend or an enemy?

5 Comments

Vi
ne
estas
mia
malamiko
,
vi
estas
mia
amiko
.

You are not my enemy, you are my friend.

4 Comments
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started