Duolingo
Site language: English
Get started

religia

Translation

religious

Mia
kara
amikino
estas
tre
religia
.

My dear friend is very religious.

Ĉu
vi
estas
religia
,
ne
?

Are you religious, or not?

Mia
kara
amikino
estas
tre
religia
.

My dear friend is very religious.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started