Duolingo
Site language: English
Get started

religiaj

Translation

religious

Ateistoj
ne
estas
religiaj
.

Atheists are not religious.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started