Duolingo
Site language: English
Get started

rideti

Translation

smile

Bonvolu
rideti
por
mi
!

Please smile for me!

15 Comments

Kiam
vi
ridetas
,
mi
volas
tuj
kisi
vin
!

When you smile, I want to kiss you right away!

3 Comments

Bonvolu
rideti
por
mi
!

Please smile for me!

15 Comments
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started