Duolingo
Site language: English
Get started

sen

Translation

without

Nia
tagmanĝo
estas
sen
viando
;
ĝi
estas
vegetara
.

Our lunch is without meat; it is vegetarian.

Ĉu
vi
trinkas
kafon
sen
lakto
?

Are you drinking coffee without milk?

Mi
ne
trinkas
teon
sen
lakto
.

I don't drink tea without milk.

See also:

Learn Esperanto in just 5 minutes a day. For free.