Esperanto

tomato

English
tomato

Example sentences

WordExampleTranslation
tomatoExampleLa tomato estas ruĝa kaj bongusta.TranslationThe tomato is red and delicious.

See also:

Learn Esperanto in just 5 minutes a day. For free.