Esperanto

tra

English
through, throughout

Example sentences

WordExampleTranslation
traExampleIli vojaĝas tra Eŭropo por iri al la kongreso.TranslationThey are traveling through Europe to go to the congress.
Learn Esperanto in just 5 minutes a day. For free.