Duolingo
Site language: English
Get started

ajoute

Translation

add, adds, am adding

Conjugation of ajouter

Le
chef
ajoute
beaucoup
d'
huile
.

The chef is adding a lot of oil.

Le
chef
ajoute
du
beurre
.

The chef is adding some butter.

Le
chef
ajoute
de
l'
ail
.

The chef is adding some garlic.

All conjugations of ajouter

personpresentpastfuture
jeajouteajoutaiajouterai
tuajoutesajoutasajouteras
il/elle/onajouteajoutaajoutera
nousajoutonsajoutâmesajouterons
vousajoutezajoutâtesajouterez
ils/ellesajoutentajoutèrentajouteront
Show more tenses →
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started