Duolingo
Site language: English
Get started

ajoutez

Translation

adding, add, are adding

Conjugation of ajouter

Vous
en
ajoutez
?

Are you adding some?

All conjugations of ajouter

personpresentpastfuture
jeajouteajoutaiajouterai
tuajoutesajoutasajouteras
il/elle/onajouteajoutaajoutera
nousajoutonsajoutâmesajouterons
vousajoutezajoutâtesajouterez
ils/ellesajoutentajoutèrentajouteront
Show more tenses →
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started