αξιωματικός

Translation
an officer
Ο
οάντρας
the man
the
άντρας
οάντρας
the man
man
a man
είναι
is
αξιωματικός
an officer
στην
στηναστυνομία
in the police force
officer
to the police
in the
at the
αστυνομία
στηναστυνομία
in the police force
officer
to the police
police force
police
.
The man is an officer in the police force.
2 Comments
Ο
οπαππούςμου
My grandfather
the (nom. masc.)
o
παππούς
οπαππούςμου
My grandfather
grandfather
grandpa
μου
οπαππούςμου
My grandfather
my
me
to me
δεν
δενείναι
is not
are not
is not
not
(I did) not
είναι
δενείναι
is not
are not
is
(he/she/it) is
He is
ένας
an
a
one
αξιωματικός
an officer
officer
.
My grandfather is not an officer.
1 Comment
Αυτός
αυτόςείναι
he is
this is
he
this
that
είναι
αυτόςείναι
he is
this is
is
ένας
a
αξιωματικός
an officer
.
He is an officer.
8 Comments
Show More Sentences
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.