αυτό

Translation
this, that, in this
Ποιανής
whose
είναι
είναιαυτό
is this
(he/she/it) is
is
is it
αυτό
αυτότοφόρεμα
this dress
this
that
this
this one
in this
το
αυτότοφόρεμα
this dress
this
that
dress
it
the
φόρεμα
αυτότοφόρεμα
this dress
dress
the dress
dress
;
Whose is this dress?
2 Comments
Εμείς
εμείςέχουμε
we have
we
us
έχουμε
εμείςέχουμε
we have
(we) have
do we have
we are having
αυτό
αυτότομήλο
this apple
that apple
this
that
this
this one
in this
το
αυτότομήλο
this apple
that apple
apple
the apple
this
the
it
μήλο
αυτότομήλο
this apple
that apple
apple
the apple
apple
.
We have this apple.
3 Comments
Αυτό
αυτόείναι
this is
this
this one
that
είναι
αυτόείναι
this is
is it
it is
(he/she/it) is
ένα
έναμήλο
an apple
an
one
a
μήλο
έναμήλο
an apple
apple
.
It is an apple.
7 Comments
Show More Sentences
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.