κέικ

Translation
cake
Το
τοκορίτσιτρώει
the girl eats
the girl
the
κορίτσι
τοκορίτσιτρώει
the girl eats
the girl
girlfriend
girl
τρώει
τοκορίτσιτρώει
the girl eats
is eating
eating
eats
το
the
κέικ
cake
.
The girl eats the cake.
2 Comments
Αυτοί
they
these
τρώνε
they eat
they are eating
eating
το
the
κέικ
cake
.
They eat the cake.
0 Comments
Το
the
κέικ
cake
έχει
has
ζάχαρη
(of) sugar
sugar
.
The cake has sugar.
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.