κοριτσιών

Translation
girls
Τα
τακασκόλτωνκοριτσιών
the girls' scarves
the
them
κασκόλ
τακασκόλτωνκοριτσιών
the girls' scarves
scarves
(a) scarf
των
τακασκόλτωνκοριτσιών
the girls' scarves
girls'
of the girls
of the (gen. pl.)
of
κοριτσιών
τακασκόλτωνκοριτσιών
the girls' scarves
girls'
of the girls
girls
.
The girls' scarves.
7 Comments
Τα
ταρούχα
his clothes
the
them
ρούχα
ταρούχα
his clothes
clothes
clothing
των
τωνκοριτσιών
girls'
of the girls
of the (gen. pl.)
of
κοριτσιών
τωνκοριτσιών
girls'
of the girls
girls
The girls' clothes
15 Comments
Τα
ταπαπούτσια
the shoes
shoes
the
them
παπούτσια
ταπαπούτσια
the shoes
shoes
shoes
των
τωνκοριτσιών
girls'
of the girls
of the (gen. pl.)
of
κοριτσιών
τωνκοριτσιών
girls'
of the girls
girls
The girls' shoes
3 Comments
Show More Sentences
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.