μήλα

Translation
apples
Οι
the
ελέφαντες
elephants
τρώνε
they eat
eating
they are eating
μήλα
apples
.
The elephants eat apples.
4 Comments
Το
τοκορίτσιτρώει
the girl eats
the girl
the
it
κορίτσι
τοκορίτσιτρώει
the girl eats
the girl
girl
girlfriend
τρώει
τοκορίτσιτρώει
the girl eats
eats
he eats
he/she/it eats
μήλα
apples
.
The girl eats apples.
Αυτοί
they
these
τρώνε
they eat
they are eating
eating
μήλα
apples
.
They eat apples.
Show More Sentences
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.