οι

Translation
the
Οι
οιγυναίκες
the women
women
the
γυναίκες
οιγυναίκες
the women
women
women
ladies
wives
και
and
τα
τακορίτσια
the girls
the
κορίτσια
τακορίτσια
the girls
girls
girlfriends
διαβάζουν
read
(they) read
(they) are studying
.
The women and the girls read.
2 Comments
Οι
οιγυναίκεςδιαβάζουν
the women read
the women
women
the
γυναίκες
οιγυναίκεςδιαβάζουν
the women read
the women
women
women
ladies
wives
διαβάζουν
οιγυναίκεςδιαβάζουν
the women read
read
(they) read
(they) are reading
μία
a
εφημερίδα
newspaper
paper
gazette
.
The women read a newspaper.
15 Comments
Οι
οιγυναίκες
the women
women
the
γυναίκες
οιγυναίκες
the women
women
women
ladies
wives
και
and
οι
οιάντρες
the men
men
the
άντρες
οιάντρες
the men
men
men
husbands
The women and the men
24 Comments
Show More Sentences
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.