πάνω

Translation
on, On top, above
Το
τοτσίζκεικ
the cheesecake
the
it
τσίζκεικ
τοτσίζκεικ
the cheesecake
cheesecake
cheesecakes
είναι
is
(he/she/it) is
is it
πάνω
πάνωστοτραπέζι
on the table
on the
on
onto
on
On top
upstairs
στο
πάνωστοτραπέζι
on the table
on the table
on the
on
on the
the
at the
τραπέζι
πάνωστοτραπέζι
on the table
on the table
table
.
The cheesecake is on the table.
13 Comments
Η
the
the (f) (nom. sing.)
καρέκλα
the chair
chair
a chair
είναι
is
(he/she/it) is
is it
πάνω
πάνωστο
on the
on
onto
on
On top
upstairs
στο
πάνωστο
on the
on
onto
on the
the
at the
χαλί
carpet
rug
.
The chair is on the carpet.
2 Comments
Πάνω
πάνωήκάτω
Up or down?
up
over
above
ή
πάνωήκάτω
Up or down?
or
either
κάτω
πάνωήκάτω
Up or down?
down
underneath
below
;
Up or down?
1 Comment
Show More Sentences
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.