παραμύθι

Translation
fairy tale, a fairy tale, a fairytale
Το
τοαγαπημένοτης
her favorite
the
αγαπημένο
τοαγαπημένοτης
her favorite
favorite
favourite
της
τοαγαπημένοτης
her favorite
of
παραμύθι
fairy tale
a fairy tale
fairy story
.
Her favorite fairy tale.
9 Comments
Το
τοαγαπημένοτης
her favorite
the
αγαπημένο
τοαγαπημένοτης
her favorite
favorite
favourite
της
τοαγαπημένοτης
her favorite
of
παραμύθι
fairy tale
a fairy tale
fairy story
.
Her favorite fairy tale.
9 Comments
Μου
μουφαίνεται
it seems to me
me
my
φαίνεται
μουφαίνεται
it seems to me
seems
seems to be
he seems
σαν
a
like
as
παραμύθι
a fairy tale
fairy tale
a fairytale
.
It seems like a fairy tale to me.
Show More Sentences
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.