πιστεύω

Translation
believe, I believe
Πιστεύω
I believe
believe
την
τηνγυναίκαμου
my wife
a
the
it
γυναίκα
τηνγυναίκαμου
my wife
my wife
wife
woman
lady
μου
τηνγυναίκαμου
my wife
my wife
my
me
to me
.
I believe my wife.
8 Comments
Πιστεύουμε
(we) believe
believe
(we) are believing
αυτά
αυτάτα
these (n)(nom./acc.)(pl.)
these
those
them
τα
αυτάτα
these (n)(nom./acc.)(pl.)
children
the children
the
them
παιδιά
ταπαιδιά
children
the children
children
kids
youngsters
.
We believe these children.
7 Comments
Πιστεύω
I believe
believe
την
τηνγυναίκαμου
my wife
a
the
it
γυναίκα
τηνγυναίκαμου
my wife
my wife
wife
woman
lady
μου
τηνγυναίκαμου
my wife
my wife
my
me
to me
.
I believe my wife.
8 Comments
Show More Sentences
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.