πράγμα

Translation
thing, things., object
Το
the
it
πράγμα
thing
object
things.
The thing
3 Comments
Είναι
is it
it is
(he/she/it) is
το
the
it
ίδιο
same
πράγμα
thing
object
things.
.
It is the same thing.
Τι
τιείναιαυτό
what this is
what's that
what is
What is
what's
What did
what a
what she did
είναι
τιείναιαυτό
what this is
what's that
what is
What is
what's
is
(he/she/it) is
is it
αυτό
τιείναιαυτό
what this is
what's that
this
that
is this
this
this one
in this
το
το...αυτό
this
thing
the
it
πράγμα
τοπράγμα
thing
thing
object
things.
;
What is this thing?
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.