Duolingo
Site language: English
Get started

ho'u

Translation

come, toma, toman

Peteĩ
mitã
ho'u
peteĩ
yva
.

Un niño come una fruta.

Ko
mitã
ho'u
yva
?

¿Este niño come fruta?

Pe
kuña
ho'u
yva
.

Esa mujer come fruta.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started