Duolingo
Site language: English
Get started

oñe'ê

Translation

habla, hablan

Kuimba'ekuéra
oñe'ê
español
.

Los hombres hablan español.

1 Comment

-
Ha'e
piko
oñe'ê
ingle
?. -
Nahániri
.

- ¿Él habla inglés? - No.

1 Comment

Pe
kuñakarai
ha
pe
karai
oñe'ê
español
.

Esa señora y ese señor hablan español.

6 Comments
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started