האחיות

Translation
the sisters
האחיות
the sisters
של
's
of
החייל
the soldier
מבקרות
visit (f,p)
visit
אותו
him
the same
it
.
The soldier's sisters visit him.
4 Comments
למה
why
האחיות
the sisters
שלךְ
your (sg. fem.)
yours (sg. fem.)
תמיד
always
שליליות
negative
?
Why are your sisters always negative?
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.