הטירה

Translation
the castle
הטירה
the castle
נמצאת
is located
is found
is
מאחורי
behind
הרחוב
the street
הזה
this
that
.
The castle is behind this street.
4 Comments
הטירה
the castle
הזאת
this
that
לא
is not
not
do not
יְשָׁנָה
old
מדי
too
much
?
Isn't this castle too old?
16 Comments
אנחנו
we
we are
לא
do not
not
is not
אוהבים
like
love
את
you (sg. fem.)
(direct object)
הטירה
the castle
הגדולה
the big
.
We do not like the big castle.
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.