המחצבים

Translation
the minerals
המחצבים
the minerals
לא
do not
not
is not
שייכים
belong
לראש
לראשהממשלה
to the Prime Minister
הממשלה
לראשהממשלה
to the Prime Minister
the government
!
The minerals do not belong to the Prime Minister!
2 Comments
לישראל
to Israel
אין
not has
not have
there is no
את
you (sg. fem.)
(direct object)
כמות
amount
quantity
המחצבים
the minerals
שיש
that there are
that there is
לרוסיה
to Russia
.
Israel does not have the quantity of minerals that Russia has.
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.