העיר

Translation
the city
העיר
the city
הזאת
this
that
מאוד
very
really
יפָה
beautiful
beautiful (sg. fem.)
pretty
.
This city is very beautiful.
5 Comments

Related discussions

See also

Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.