ושוב

Translation
and again
הוא
it (masc.) is
(he) is
he
שואל
asking
asks
ask
אותי
me
את
אתזה
this
it
that
you (sg. fem.)
(direct object)
זה
אתזה
this
it
that
this
it
that
שוב
again
ושוב
and again
.
He asks me this again and again.
9 Comments
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.