ממי

Translation
who from
ממי
who from
הילדים
the children
the kids
לומדים
are learning
learning
learn
?
Whom do the children learn from?
3 Comments
ממי
who from
יש
ישלהם
they have (masculine)
have
there are
has
להם
ישלהם
they have (masculine)
them
to them
את
אתזה
this
that
it
you (sg. fem.)
(direct object)
זה
אתזה
this
that
it
this
that
it
?
Who do they have this from?
4 Comments
ממי
who from
הנשים
the women
קונות
are buying
buy
את
אתזה
this
it
that
you (sg. fem.)
(direct object)
זה
אתזה
this
it
that
this
it
that
?
From whom do the women buy this?
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.