מפליגה

Translation
sails, sets sail, departs
הספינה
the ship
הזאת
this
that
מפליגה
is sailing
sails
departs
הרחק
far away
מכאן
from here
.
This ship sails far away from here.
12 Comments
הספינה
the ship
מפליגה
sets sail
departs
sails
בעוד
in
in another
עשר
ten (fem.)
דקות
minutes
.
The ship sets sail in ten minutes.
15 Comments
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.