משמעות

Translation
meaning, significance
לא
not
do not
is not
לכל
לכלדבר
to everything
for all
to all
דבר
לכלדבר
to everything
a thing
talk (imp.)
thing
יש
has
there are
have
משמעות
meaning
significance
.
Not everything has meaning.
5 Comments
אני
I am
I
me
קורא
read
reading
is reading
את
you
הפתק
the note
,
אבל
but
לא
do not
not
is not
מבין
understand
את
you
המשמעות
the meaning
the significance
.
I am reading the note, but do not understand the meaning.
4 Comments
כמה
how many
how
how much
משמעויות
meanings
יש
have
has
there are
למילה
to the word
הזאת
this
that
?
How many meanings does this word have?
1 Comment
Show More Sentences
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.