של

Translation
of, 's
זה
this
that
it
הילד
the boy is
the child
the boy
של
שלאברהםושרה
Abraham's and Sarah's
Abraham's
Avraham's
's
of
אברהם
שלאברהםושרה
Abraham's and Sarah's
Abraham's
Avraham's
Abraham
Avraham
ושרה
שלאברהםושרה
Abraham's and Sarah's
and Sarah
.
This is Abraham and Sarah's boy.
8 Comments
זה
this
that
it
האוכל
the food
של
שלהכלבשלי
my dog's
's
of
הכלב
שלהכלבשלי
my dog's
the dog
שלי
שלהכלבשלי
my dog's
my
mine
.
This is my dog's food.
4 Comments
האוכל
the food
של
שלשרה
Sarah's
's
of
שרה
שלשרה
Sarah's
Sarah
is singing
Sara
טעים
tasty
delicious
.
Sarah's food is tasty.
25 Comments
Show More Sentences
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.