Duolingo
Site language: English
Get started

hastą́ʼáadah

Translation

sixteen

Tseebíí
tsʼáadah
,
tsostsʼid
tsʼáadah
,
hastą́ʼáadah

Eighteen, seventeen, sixteen

Ashdlaʼáadah
,
hastą́ʼáadah
,
tsostsʼid
tsʼáadah

Fifteen, sixteen, seventeen

Tsostsʼid
tsʼáadah
,
hastą́ʼáadah
,
ashdlaʼáadah

Seventeen, sixteen, fifteen

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started