Duolingo
Site language: English
Get started

deixado

Translation

left, let, allowed

Eu
lembraria
se
tivesse
deixado
as
chaves
no
carro
.

I would remember if I had left the keys in the car.

Eu
saberia
se
tivesse
deixado
a
porta
aberta
.

I would know if I had left the door open.

Eu
pensei
que
eu
tivesse
deixado
a
porta
aberta
.

I thought that I had left the door open.

All conjugations of deixar

personpresentpastfuture
eudeixodeixeideixarei
tudeixasdeixastedeixarás
ele/ela/vocêdeixadeixoudeixará
nósdeixamosdeixámosdeixamosdeixaremos
vósdeixaisdeixastesdeixareis
eles/elas/vocêsdeixamdeixaramdeixarão
Show more tenses →
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started