Duolingo
Site language: English
Get started

Eilean mhanainn

Translation

the Isle of Man

Tha
cait
sgoinneil
ann
an
Eilean
Mhanainn
.

There are brilliant cats in the Isle of Man.

Tha
cait
ann
an
Eilean
Mhanainn
.

There are cats in the Isle of Man.

Tha
mi
a
'
fuireach
ann
an
Eilean
Mhanainn
.

I am living in the Isle of Man.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started