Duolingo
Site language: English
Get started

a-màireach

Translation

tomorrow

Bidh
mi
a
'
draibheadh
gu
Dùn
Èideann
a
-
màireach
.

I will be driving to Edinburgh tomorrow.

Am
bi
an
t
-
sìde
grànda
a
-
màireach
?

Will the weather be horrible tomorrow?

Cha
bhi
mi
a
'
sreap
a
-
màireach
.

I will not be climbing tomorrow.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started