Duolingo
Site language: English
Get started

chèilidh

Translation

ceilidh

Bha
a
'
chèilidh
math
,
bha
daoine
a
'
dannsa
.

The ceilidh was good, people were dancing.

An
robh
a
'
chèilidh
math
,
an
robh
daoine
a
'
seinn
?

Was the ceilidh good, were people singing?

Bha
a
'
chèilidh
math
,
bha
daoine
a
'
seinn
.

The ceilidh was good, people were singing.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started