Duolingo
Site language: English
Get started

gàrradh

Translation

(a) garden

Nach
eil
gàrradh
aig
Seòras
?

Doesn't George have a garden?

Tha
an
gàrradh
snog
gu
leòr
.

The garden is nice enough.

A
bheil
gàrradh
mòr
agad
?

Do you have a big garden?

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started