Duolingo
Site language: English
Get started

sìonach

Translation

Chinese

Tha
sgadan
math
ach
is
fheàrr
leam
biadh
Sìonach
.

Herring is good but I prefer Chinese food.

Bha
sinn
a
'
dèanamh
biadh
Sìonach
a
-
raoir
.

We were making Chinese food last night.

Bidh
mi
a
'
dèanamh
biadh
Sìonach
a
-
màireach
.

I will be making Chinese food tomorrow.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started