Duolingo
Site language: English
Get started

ích kỷ

Translation

selfish

Tôi
không
thích
người
đàn
ông
ích
kỷ
đó
.

I do not like that selfish man.

2 Comments

Đó
một
con
mèo
ích
kỷ
.

That is a selfish cat.

3 Comments

Tôi
không
ích
kỷ
.

I am not selfish.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started