Duolingo
Site language: English
Get started

đã

Translation

did, was, were

Vào
năm
ngoái
,
hai
nhà
khoa
học
đã
phát
minh
một
cái
máy
tính
mới
.

Last year, two scientists invented a new computer.

1 Comment

Hôm
qua
đứa
trẻ
đã
không
đi
học
.

Yesterday the child did not go to school.

2 Comments

Năm
ngoái
,
tôi
đã
thất
bại
.
Bây
giờ
,
tôi
vẫn
thất
bại
.

Last year, I failed. Now, I still fail.

3 Comments
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started