Duolingo
Site language:English
Get started

đạn

Translation

bullets, bullet

Họ
bán
súng
nhưng
không
bán
đạn
.

They sell guns but do not sell bullets.

2 Comments

Bạn
thể
thông
minh
hơn
tôi
,
nhưng
tôi
chưa
thấy
ai
thông
minh
hơn
đạn
.

You can be smarter than me, but I am yet to see anyone smarter than bullets.

Đạn
đôi
khi
đắt
hơn
súng
.

Bullets are sometimes more expensive than guns.

Related discussions

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started