Duolingo
Site language: English
Get started

đất

Translation

land, soil, property

Đất
đây
rất
tệ
.

The soil here is very bad.

2 Comments

Người
nông
dân
không
đồng
ý
bán
đất
của
anh
ấy
.

The farmer does not agree to sell his land.

Chúng
tôi
thể
xây
một
toà
nhà
lớn
trên
đất
này
.

We can build a big building on this land.

Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.