Duolingo
Site language: English
Get started

đậm

Translation

deep, dark

Cái
nhà
ga
kia
màu
vàng
đậm
.

That train station is deep yellow.

6 Comments

Một
cái
quần
màu
xanh
da
trời
đậm

A pair of dark blue trousers

3 Comments

Cái
áo
của
tôi
màu
tím
nhạt
xám
đậm
.

My shirt is light violet and deep gray.

Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started