Duolingo
Site language: English
Get started

đừng

Translation

not, do not, no

Đừng
ăn
cơm
với
trái
cây
.

Do not eat rice with fruit.

3 Comments

Uống
tôi
,
đừng
ăn
tôi
!

Drink me, do not eat me!

5 Comments

Làm
ơn
,
đừng
cắn
tôi
.

Please, do not bite me.

2 Comments
Learn Spanish in just 5 minutes a day. For free.
Get started